വിഭാഗം - വത്തിക്കാൻ

വത്തിക്കാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന വാർത്തകൾ - ട്രാവൽ & ടൂറിസം, ഫാഷൻ, വിനോദം, പാചകരീതി, സംസ്കാരം, ഇവന്റുകൾ, സുരക്ഷ, സുരക്ഷ, വാർത്തകൾ, ട്രെൻഡുകൾ.

യാത്രക്കാർക്കും യാത്രാ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുമുള്ള വത്തിക്കാൻ യാത്ര, ടൂറിസം വാർത്തകൾ. വത്തിക്കാനിലെ ഏറ്റവും പുതിയ യാത്രാ, ടൂറിസം വാർത്തകൾ. വത്തിക്കാനിലെ സുരക്ഷ, ഹോട്ടലുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, ആകർഷണങ്ങൾ, ടൂറുകൾ, ഗതാഗതം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത. വത്തിക്കാൻ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ