അസോസിയേഷൻ വാർത്തകൾ ബ്രേക്കിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ബ്രേക്കിംഗ് ട്രാവൽ ന്യൂസ് വാര്ത്ത ടൂറിസം യാത്രാ ലക്ഷ്യ അപ്‌ഡേറ്റ് യാത്രാ വയർ വാർത്ത സാംബിയ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്

സാംബിയയിലെ വിക്ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ലണ്ടനിൽ മാന്ത്രികമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും

സാംബിയ 1
സാംബിയ 1
എഴുതിയത് എഡിറ്റർ

സാംബിയയിലെ വിക്ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ലണ്ടനിൽ മാന്ത്രികമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

Visitors to the Destinations: The Holiday & Travel Show are sure to fall for Zambia, as the country’s tourism team has commissioned the UK’s most innovative street artists to re-create a seemingly 3-D Victoria Falls across a huge area of the event’s floor-space, providing the illusion of being right there in Zambia!

From relaxing beach breaks to activity holidays, fly-drive to cruise, foodie experiences to wildlife adventures, “Destinations: The Holiday & Travel Show” is the essential event to gain inspiration for travel in 2018 and indulge a passion for traveling. The UK’s leading and longest-running travel show takes place in London February 1-4, and will be bigger than ever in 2018. With over 550 travel brands, the show is packed with leading and independent tour operators, over 70 tourist boards from across the globe, vibrant entertainment, and street food experiences from around the world.

Zambia Tourism’s Donald Pelemakoyo explained: “It will be a visually breathtaking image to inspire travelers to visit Zambia for themselves and enjoy the beauty of Victoria Falls. You’ll be able to sense how awesome the real version is.”

The 16 x 10-foot art installation will take over a week to painstakingly create, and a fun, yet informative “How We Made It” time-lapse video will be available to view nearer the launch date.

Visitors to the show will be encouraged to “selfie” themselves in the Devil’s Pool (nature’s ultimate infinity pool, close to the edge of the Falls) and post the pics on social media. Donald added, “Visitors will love this mini version of our famous falls, so imagine how much they’d enjoy the real thing in Zambia.”

Visitors can keep an eye on Zambia’s social media and their website to see these amazing 3-D Victoria Falls come to life.

• Twitter @zambiatourismuk
ഫേസ്ബുക്ക് 
• Instagram @zambiatourismuk

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച്

എഡിറ്റർ

എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ലിൻഡ ഹോൺഹോൾസാണ്.