*** വിലക്കപ്പെട്ട. അയച്ചയാൾ കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തി. ***